Iedere gebruiker, adverteerder of lid van www.startersnet.be verklaart zich akkoord met de volgende voorwaarden en gebruiksaanwijzing van Startersnet.

DEFINITIES
Gebruiker: Elke natuurlijke of rechtspersoon die www.startersnet.be bezoekt.
Lid / partner: Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich registreert op de site om lid te worden en vervolgens als lid aanvaard wordt.        
Adverteerder
: Een natuurlijke of rechtspersoon die een advertentie of blog plaatst op www.startersnet.be
Promotie: Een commercieel voordeel dat wordt aangeboden, zoals een korting, een gratis dienst/product, een cadeaubon, een interessante prijs, een exclusief aanbod, etc.
Website: Met ‘de website’, ‘deze website’, ‘site’ en soortgelijke verwijzingen en aanduidingen wordt www.startersnet.be bedoeld.

 1. Auteursrechten zijn van toepassing op www.startersnet.be.
  De gegevens, bestanden en informatie verstrekt via deze website zijn eigendom van Abson Comm.V. Elke gebruiker van www.startersnet.be onthoudt er zich van deze gegevens te wijzigen, te bewerken, te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abson Comm.V. De gebruiker dient er zich bewust van te zijn dat sommige tekens, namen en logo’s van rechtswege beschermd zijn als handelsnaam of merk.
 2. Abson Comm.V. streeft ernaar correcte, betrouwbare informatie te verstrekken. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt door de gebruikers of derden. Het gebruik van de website www.startersnet.be is op eigen risico. Abson Comm.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade, zowel direct als indirect, die bij gebruikers of derden zou ontstaan. Noch Abson Comm.V., noch de individuele adverteerders of leden kunnen door de gebruikers of derden aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen in de advertenties of bedrijfsvoorstellingen opgenomen op www.startersnet.be. Alle door de adverteerders of leden geleverde inhoud en gegevens blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de adverteerders of leden, Abson Comm.V. oefent hierover geen toezicht uit en is hiervoor in geen geval verantwoordelijk.
  Links naar andere websites worden enkel ter informatie opgenomen. Abson Comm.V. is niet verantwoordelijk voor het bestaan of de inhoud van deze sites of de schade die voor de gebruikers of derden voortvloeit uit het gebruik van www.startersnet.be.
  Abson Comm.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet meer beschikbaar zijn van aangeboden goederen en/of diensten van een adverteerder of lid op de site www.startersnet.be.
  Niets in deze disclaimer sluit onze aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog.
 3. Abson Comm.V. behoudt zich tegenover de adverteerders en leden het recht voor kwetsende, beledigende, aanstootgevende, racistische en in het algemeen discriminerende gegevens, bestanden, afbeeldingen of teksten de toegang tot www.startersnet.be te weigeren of deze van de website te verwijderen. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken, zijn dus ook op de website verboden.
  Abson Comm.V. behoudt zich tevens het recht voor om leden of adverteerders uit te sluiten van elk gebruik van www.startersnet.be indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Abson Comm.V. om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
  Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. eveneens kan leiden tot uitsluiting, rechtsmaatregelen en het vorderen van schadevergoeding.
  Hacken of poging tot hacken www.startersnet.be is absoluut verboden en kan tevens juridisch vervolgd worden.
 4. Abson Comm.V. is niet aansprakelijk voor misbruik of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door adverteerders of leden.
  Abson Comm.V. respecteert en beschermt in haar eigen handelen nauwgezet uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze organisatie stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden.

  De door een gebruiker, lid of adverteerder meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het beheer van de website, het u op de hoogte houden van onze activiteiten en voor onze interne administratie.
  Elk lid of partner beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Door in te loggen en uw profielpagina te raadplegen kan u al uw persoonsgegevens raadplegen en indien nodig corrigeren. Indien nodig kan u ons schriftelijk vragen uw gegevens te wissen, in welk geval daarmee ook elke dienstverlening met uw instemming onmiddellijk eindigt. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De partner en het lid zijn zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van logingegevens en het gebruik van het paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Abson Comm.V. heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 1. Abson Comm.V. streeft ernaar de gegevens opgenomen op www.startersnet.be steeds en doorlopend toegankelijk te houden voor de gebruikers. Abson Comm.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onderbrekingen in de toegankelijkheid van deze gegevens om technische of andere redenen of de beëindiging van bepaalde diensten die aangeboden worden op de website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
  Abson Comm.V. onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven. Schade aan uw computer of bijhorende software door het bezoeken van www.startersnet.be kan niet op Abson.Comm.V. verhaald worden.
 2. Abson Comm.V. spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de adverteerder of lid reacties op zijn advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de website www.startersnet.be alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de website als geheel. Abson Comm.V spant zich in om www.startersnet.be zo veel mogelijk te promoten via sociale media en andere mediakanalen en om op regelmatige basis een nieuwsbrief te versturen naar ons professioneel netwerk, nieuwe starters en alle geïnteresseerden. Verder zal Abson.Comm.V. zo veel mogelijk bedrijven contacteren die voor onze leden iets willen betekenen d.m.v. het aanbieden van promoties op www.startersnet.be.
 3. Door een registratie, het plaatsen van een advertentie of promotie op www.startersnet.be komt een overeenkomst tot stand tussen de adverteerder of lid en Abson Comm.V. Daarbij gelden de bepalingen zoals weergegeven op de website alsmede deze algemene voorwaarden van Startersnet. Een plaatsing op www.startersnet.be blijft online gedurende de periode van het gekozen lidmaatschap of schriftelijke overeenkomst tussen de adverteerder en Abson Comm.V.
 4. Om lid te kunnen worden van www.startersnet.be dient men tot minstens een van volgende categorieën te behoren:
  Starter: ondernemingen die op het tijdstip van registratie maximaal 3 jaar geleden opgestart zijn in hoofdberoep.
  Partner: ondernemingen in het algemeen die een starter wil helpen in zijn groeiproces met een aantrekkelijk aanbod. Van een partner wordt verwacht dat hij een commercieel voordeel biedt aan de leden van Startersnet.
  Het lidmaatschap is voorbehouden voor ondernemingen uit België en Nederland.
  Om lid te kunnen worden van Startersnet volstaat het om u eerst te registreren op de website www.startersnet.be. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de kandidaat-leden en van de leden om hun gegevens correct in te voeren en de profielpagina up to date te houden, Abson Comm.V. is daarvoor niet zelf verantwoordelijk. Abson Comm.V. behoudt zich het recht voor het lidmaatschap van www.startersnet.be te weigeren of het toelaten van het lidmaatschap afhankelijk te maken van bijkomende voorwaarden, zoals het verstrekken van aanvullende inlichtingen. Elk betalend lid mag een promotie plaatsen op de site om andere ondernemers aan te trekken. Vanuit de website www.startersnet.be kan elk lid rechtstreeks naar Facebook en andere sociale media en kan men onbeperkt netwerken met andere leden of partners van Startersnet.
 1. Lidgeld. U kan kiezen uit 4 verschillende abonnementen. Van €75 tot €1.250 excl. btw per jaar. Het abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd. U dient uw abonnement zelf te verlengen via uw account, met een periode voor 1 jaar. Indien u uw abonnement niet verlengt, worden uw gegevens automatisch offline gehaald na de einddatum van uw abonnement.
  Het lidmaatschap richt zich tot Belgische en Nederlandse ondernemers. Een mogelijke prijsverhoging wordt steeds op de website vermeld en daarna automatisch toegepast voor nieuwe lidmaatschappen.
  U kan ten allen tijde uw lidmaatschap opzeggen maar van enige terugbetaling zal evenwel nooit sprake zijn. Betalen kan via overschrijving of veilig online via Bancontact e.d. Alle betalingswijzen zijn zonder extra kosten. Na de aanmaak van uw bedrijfspagina en betaling van het lidgeld, worden uw gegevens openbaar op de site www.startersnet.be weergegeven. Abson Comm.V. behoudt zich het recht voor de gegevens van een lid op de website te verwijderen indien het overeengekomen lidgeld niet tijdig betaald wordt. Eventuele bijkomende diensten geleverd door Abson Comm.V. die gevraagd worden door een lid of adverteerder, worden na onderling overleg extra gefactureerd aan €45 per uur excl. btw. U ontvangt na de betaling de factuur voor betaalde sommen per e-mail.
 2. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
  De consument heeft het recht aan Abson Comm.V mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
 3. Beëindiging. Overtreding van hetzij deze algemene voorwaarden, hetzij de wet, of elk handelen of nalaten dat Abson Comm.V. en/of gebruikers, leden of adverteerders schade berokkent of kan berokkenen, kan aanleiding geven tot onmiddellijke stopzetting van het lidmaatschap of van advertenties, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling   vereist is. In voorkomend geval zal dergelijke beëindiging medegedeeld worden per e-mail. Dergelijke beëindiging geeft in geen geval aanleiding tot terugbetaling en laat het recht van Abson Comm.V. om schadevergoeding te vorderen onverlet.
 4. Cookies. Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Deze website kan gebruik maken van first party cookies en van third party cookies.‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Het betreft o.a. instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft ingevuld. ‘Third party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing- of advertentieplug-in. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit gebeurt via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze voorwaarden, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 5. Alle wijzigingen aan deze voorwaarden worden aangekondigd via www.startersnet.be of via e-mail.
 6. Voor geschillen is enkel de Belgische Wet van toepassing en zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd.